നോമ്പ്‌ വിടപറയുമ്പോള്‍

ഇനിയുള്ള നാളുകളില്‍ നോമ്പിന്റെ പവിത്രത കാത്തു സുഷിച്ച്ച്ച് മുന്നേറുക. ഒരു മാസക്കാലം നാമെന്തെല്ലാം സഹിച്ചു എന്തെല്ലാം ത്യജിച്ചു? സ്ഥിരമായി ചെയ്തു കൊണ്ടിരുന്ന എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങള്‍ ? ഭക്ഷണം ,പാനിയം, വികാര-വിചാരങ്ങള്‍ ,മറ്റു കാര്യങ്ങള്‍ ഇങ്ങിനെ എല്ലാമെല്ലാം .നമുക്കെന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചോ ? ഇല്ല. ഇതില്‍ നിന്നു ഒരുകാര്യം മനസ്സിലായി പലതും നമുക്ക്‌ ത്യജിക്കാന്‍ കഴിയും ഒഴിവാക്കാന്‍ കഴിയില്ല എന്ന്‍പറയുന്നത് വെറുതെയാ ണ് .പകല്‍ സമയത്തുള്ള പരദുഷണം അല്പമെങ്കിലും കുറച്ചില്ലേ കണ്ണിനേയും കാതിനെയും മനസ്സിനേയുംനാം നിയന്ത്രിച്ചില്ലേ? നോമ്പിന്റെ  ഉദ്ദേശവും അതുതന്നെ .എല്ലാത്തിനും നിയന്ത്രണം ഏര്‍പെടുത്തുക , അതിന്ന്‍ ജനങ്ങളെ സജ്ജമാക്കുക ഇതൊരു പരിശീലന കളരിയാണ്ണ്‍ . ഇവിടെ നാമൊരു കാര്യമറിയണം അനുവദനിയമായ പല ആവശ്യങ്ങളും അത്യാവശ്യങ്ങളും ഒഴിവാക്കാന്‍ കഴിയുന്ന  നമുക്ക് അനനുവദനീമായ കാര്യങ്ങള്‍ എന്തുകൊണ്ട്      ഉപേക്ഷിച്ച്കുടാ ?  ശിലിച്ച ദുശ് ശിലങ്ങള്‍ക്ക് തടയിടുക. നാഥന്‍ തുണക്കട്ടെ ....

0 comments:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ