അൻശിദ റസാക്ക്

നടക്കാൻ വയ്യനിക്ക് ഇനിയധികദൂരം ഒരു കൈതാങ്ങ് പ്ലീസ്...

ആരിഫ് അബ്ദുൽറസാക്ക്

വരും കാലം എനിക്കുമാവണം നിങ്ങളെപ്പോലെ വലിയവൻ.. ഉയരങ്ങളിലേക്ക് ഉയർച്ചയിലേക്ക്!!.

അൻശിദ റസാക്ക്

എന്നെകണ്ടിട്ടെന്ത് തോന്നുന്നു.. ചിരിച്ചുകൂടെ നിങ്ങൾക്കെന്നോട്.വെറുതയല്ല, ആയുസ്സിന്നൊരു ഭലമായ്.

പൊന്നൂസ്

തിരിഞ്ഞ് നോക്കണം എല്ലായ് പോയും എങ്കിലറിയാം ഒരു പാട് ന്യൂനതകൾ....

കുഞ്ഞിക്കവിതകൾ

ഞങ്ങളാരാ മക്കൾ, കൊതി തോന്നുന്നോ നിങ്ങൾക്കും പിന്തിരിഞ്ഞോടാൻ ഈ ചെറു പ്രയത്തിലേക്ക്...

ജി സി സി റെയില്‍ വേ

ആര്‍ ഗള്‍ഫ് രാങ്ങളെ തമ്മില്‍ ബന‌ധിപ്പിക്കുന്ന ജി സി സി റെയില്‍ വേ നിര്‍മ്മാണത്തിനുള്ള ചെലവ് 25 ബില്യന്‍ ഡോളറായി വര്‍ധിക്കും നെരത്തെ 14 ബില്യന്‍ ഡോളറാണ്‍ കണക്കാക്കിയിരുന്നത്. എന്നാല്‍ പദ്ധതിയുടെ മാത്റ്കയിലുണ്ടായ മാറ്റങ്ങളാണ് ഇതിനു കാരണം ജി സി സി അംഗരാജ്യങ്ങള്‍ പദ്ധതിയിലെ മാറങ്ങളും വര്‍ധിച്ച പദ്ധതി ചെലവും അംഗീകരിക്കുകയാണെങ്കില്‍ 2017 ല്‍ ട്രെയിന്‍ പദ്ധതി സാദിച്ചേക്കും.പദ്ധതിയുടെ തുക ജി സി സി രാജ്യങ്ങള്‍ രാജ്യങ്ങള്‍ വഹിക്കും റെയില്‍ വേയുടെ കൂടുതല്‍ ഭാഗം കടന്നുപോവുന്ന സ൬ദി അറേബ്യയും യു എ യുമായിരിക്കും കൂടുതല്‍ വിഹിതം നല്‍കേണ്ടി വരിക.

ഇലാഹിന്‍റെ.......