അൻശിദ റസാക്ക്

നടക്കാൻ വയ്യനിക്ക് ഇനിയധികദൂരം ഒരു കൈതാങ്ങ് പ്ലീസ്...

ആരിഫ് അബ്ദുൽറസാക്ക്

വരും കാലം എനിക്കുമാവണം നിങ്ങളെപ്പോലെ വലിയവൻ.. ഉയരങ്ങളിലേക്ക് ഉയർച്ചയിലേക്ക്!!.

അൻശിദ റസാക്ക്

എന്നെകണ്ടിട്ടെന്ത് തോന്നുന്നു.. ചിരിച്ചുകൂടെ നിങ്ങൾക്കെന്നോട്.വെറുതയല്ല, ആയുസ്സിന്നൊരു ഭലമായ്.

പൊന്നൂസ്

തിരിഞ്ഞ് നോക്കണം എല്ലായ് പോയും എങ്കിലറിയാം ഒരു പാട് ന്യൂനതകൾ....

കുഞ്ഞിക്കവിതകൾ

ഞങ്ങളാരാ മക്കൾ, കൊതി തോന്നുന്നോ നിങ്ങൾക്കും പിന്തിരിഞ്ഞോടാൻ ഈ ചെറു പ്രയത്തിലേക്ക്...

നോമ്പ്‌ വിടപറയുമ്പോള്‍

ഇനിയുള്ള നാളുകളില്‍ നോമ്പിന്റെ പവിത്രത കാത്തു സുഷിച്ച്ച്ച് മുന്നേറുക. ഒരു മാസക്കാലം നാമെന്തെല്ലാം സഹിച്ചു എന്തെല്ലാം ത്യജിച്ചു? സ്ഥിരമായി ചെയ്തു കൊണ്ടിരുന്ന എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങള്‍ ? ഭക്ഷണം ,പാനിയം, വികാര-വിചാരങ്ങള്‍ ,മറ്റു കാര്യങ്ങള്‍ ഇങ്ങിനെ എല്ലാമെല്ലാം .നമുക്കെന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചോ ? ഇല്ല. ഇതില്‍ നിന്നു ഒരുകാര്യം മനസ്സിലായി പലതും നമുക്ക്‌ ത്യജിക്കാന്‍ കഴിയും ഒഴിവാക്കാന്‍ കഴിയില്ല എന്ന്‍പറയുന്നത് വെറുതെയാ ണ് .പകല്‍ സമയത്തുള്ള പരദുഷണം അല്പമെങ്കിലും കുറച്ചില്ലേ കണ്ണിനേയും കാതിനെയും മനസ്സിനേയുംനാം നിയന്ത്രിച്ചില്ലേ? നോമ്പിന്റെ  ഉദ്ദേശവും അതുതന്നെ .എല്ലാത്തിനും നിയന്ത്രണം ഏര്‍പെടുത്തുക , അതിന്ന്‍ ജനങ്ങളെ സജ്ജമാക്കുക ഇതൊരു പരിശീലന കളരിയാണ്ണ്‍ . ഇവിടെ നാമൊരു കാര്യമറിയണം അനുവദനിയമായ പല ആവശ്യങ്ങളും അത്യാവശ്യങ്ങളും ഒഴിവാക്കാന്‍ കഴിയുന്ന  നമുക്ക് അനനുവദനീമായ കാര്യങ്ങള്‍ എന്തുകൊണ്ട്      ഉപേക്ഷിച്ച്കുടാ ?  ശിലിച്ച ദുശ് ശിലങ്ങള്‍ക്ക് തടയിടുക. നാഥന്‍ തുണക്കട്ടെ ....

കുതിരയോട് കളിച്ചാല്‍

കുതിരയണ്,പക്ഷെ എന്നെ കുതിര കളിപ്പിക്കരുത്