പള്ളികള്‍ അലന്കാരതിന്നു മാത്രമോ ?

നമുക്കു ചുറ്റും എത്ര പള്ളികള്‍ ?മനോഹാര്യത തുളുമ്പി നില്ക്കുന്ന പള്ളികള്‍ പക്ഷെ മനസ്സിന്റെ അന്തരലന്കലിന്‍

പൂര്‍ണ്ണമല്ല...

1 comments: